Farsi-فارسی

اجرای برنامه ی جامع ELL در حال پیشبرد است.

سی سی اس دی با اجرای برنامه ی جامعش برای فرا آموزان زبان انگلیسی قدمی به جلو می گذارد.

برنامه ی جامع توسط هیئت علمی در ماه می 2016 ، تایید شد که دارای 5 موضوع استراتژیک برای تقویت و مهارت زبان برای کسانی است که انگلیسی زبان مادریشان نیست.

5 موضوع به شرح زیر است:

  • تقویت کفیت آموزش زبان برای فر اموزان انگلیسی
  • تنوع گزینه های برنامه ی اموزشی
  • استخدام و بکار گیری افراد ماهر در زمینه ی تدریس
  • ارتقا فضای فرهنگی و اموزشی مناسب با نیازهای دانش آموزان و مشارکت خانواده ها.
  • هماهنگی در فرصت های یادگیری ، سیاست ها و ساختار در تمامی ادارات و مراکز آموزشی